Algemene Voorwaarden XLdomein.nl

Algemene Voorwaarden XLdomein.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
– Opdrachtgever: de rechtspersoon of de persoon die deze rechtspersoon vertegenwoordigt waarmee XLdomein.nl een overeenkomst heeft gesloten, of aan wie XLdomein.nl een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
– XLdomein.nl: Onder de naam van Xtrasign, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89457110.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen XLdomein.nl en Opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel van uit maken.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en feitelijke rechtsbetrekkingen van XLdomein.nl waarop XLdomein.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert, zullen de algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op alle toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en XLdomein.nl.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij XLdomein.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
1.4. De door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door XLdomein.nl zijn aanvaard. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
1.5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
1.6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

2.1. Offertes van XLdomein.nl zijn vrijblijvend en zo veel mogelijk van een termijn voorzien. Indien een offerte niet van een termijn is voorzien bedraagt de termijn voor acceptatie dertig dagen. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2.2. XLdomein.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.
2.3. De overeenkomst tussen XLdomein.nl en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever verzonden instemming met de offerte van XLdomein.nl door XLdomein.nl is ontvangen en geaccepteerd of vanaf het moment dat XLdomein.nl met instemming van Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.
2.4. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor XLdomein.nl pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Wijzigingen kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden. Opdrachtgever aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.

Artikel 3 Vergoedingen en betalingen

3.1. Opdrachtgever dient een vergoeding te betalen die is gebaseerd op de diensten die zijn overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst of voor de geleverde diensten.
3.2. XLdomein.nl behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever de tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven (7) dagen voordat de tariefswijziging in dienst zou treden bezwaar te maken.
3.3. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur en in de Overeenkomst vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum moeten betalen.
3.4. Wanneer Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige vorm van ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij het terugtrekken van betalingen worden de diensten die Opdrachtgever afneemt per direct opgeschort, per factuur wordt €25 in rekening gebracht bij chargebacks.
3.5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is XLdomein.nl gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval Opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor alle kosten die XLdomein.nl zal maken – in en buiten rechte – teneinde de nakoming of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen daarbij geacht worden tenminste 15% van het verschuldigde bedrag en tenminste €250,- te belopen.
3.6. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zijn alle vorderingen van XLdomein.nl uit hoofde van de gesloten Overeenkomst voor de rest van de looptijd onmiddellijk, volledig en direct opeisbaar.
3.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van XLdomein.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens XLdomein.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. XLdomein.nl zal de te leveren diensten conform de schriftelijk vastgestelde specificaties afleveren.
4.2. Leveringstermijnen die door XLdomein.nl verstrekt zijn, zijn enkel bedoeld als inlichting en niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.3. Getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken of diensten kunnen hiervan afwijken tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.
4.4. Opdrachtgever zal XLdomein.nl steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens en inlichtingen niet tijdig aan XLdomein.nl verschaft, heeft XLdomein.nl het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft XLdomein.nl het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. XLdomein.nl heeft het recht bepaalde of alle werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
4.6. XLdomein.nl zal de Overeenkomst naar beste kennis en wetenschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De verplichting die ingevolge de overeenkomst op XLdomein.nl rust laat zich uitsluitend definiëren als een inspanningsverplichting. Met betrekking tot advisering kan er nimmer sprake zijn van enige garantie.
4.7. Na oplevering van de overeengekomen zaken of diensten zal XLdomein.nl gedurende een maand na oplevering eventuele gebreken herstellen, voor zover het gebreken zijn die niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties en die niet veroorzaakt zijn door toedoen van Opdrachtgever.

Artikel 5 Beschikbaarheid van de diensten

5.1. XLdomein.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. XLdomein.nl zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
5.2. XLdomein.nl kan niet garanderen dat alle diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart XLdomein.nl dan ook enige aanspraak als de dienst korte en/of lange tijd niet beschikbaar is, behoudens opzet of grove nalatigheid.
5.3. XLdomein.nl is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten van XLdomein.nl. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid bij onzorgvuldige behandeling, waarvoor XLdomein.nl een bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering heeft afgesloten.
5.4. Eventueel onderhoud aan de server kan down-time veroorzaken, de Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Bij spoedonderhoud wordt Opdrachtgever niet op de hoogte gesteld. XLdomein.nl kan niet verantwoordelijk

worden gehouden voor enige vorm van schade door gepland en ongepland onderhoud.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron omtrent elkaar en omtrent elkaars producten hebben verkregen.
6.2. XLdomein.nl zal geen kennisnemen van data die de Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van XLdomein.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of XLdomein.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal XLdomein.nl zich inspannen de kennisname van de data tot een minimum te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, en voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij XLdomein.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Iedere andere of verdergaande bevoegdheid van de Opdrachtgever tot gebruik van de producten is uitgesloten.
7.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van XLdomein.nl door XLdomein.nl ter beschikking gestelde producten of documentatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden.
7.3. Opdrachtgever zal geen aanduidingen van auteursrecht, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van de producten van XLdomein.nl verwijderen of wijzigen.
7.4. XLdomein.nl heeft het recht om de door de uitvoering van werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.5. Bij overtreding van hetgeen bepaald in de leden 1 t/m 3, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €25.000,- per overtreding aan XLdomein.nl, onverminderd het recht van XLdomein.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Overmacht

8.1. XLdomein.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt in elk geval verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van XLdomein.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan XLdomein.nl zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan XLdomein.nl is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezettingen, stakingen, (ix) algemene vervoersproblemen, en (x) de onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden.
8.2. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal XLdomein.nl datgene leveren en factureren wat Opdrachtgever in redelijkheid verschuldigd is op basis van het feitelijk uitgevoerde werk.
8.3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als XLdomein.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
8.4. XLdomein.nl is gerechtigd om de overeenkomst zodanig aan te passen dat nakoming mogelijk blijft, tenzij dit door overmacht onmogelijk is.

Artikel 9 Duur en beëindiging

9.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen looptijd is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
9.2. De Overeenkomst wordt automatisch telkens voor eenzelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen stilzwijgend verlengd, tenzij Opdrachtgever of XLdomein.nl de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de lopende termijn.
9.3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving te beëindigen, indien:
(a) de andere partij na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst;
(b) de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
(c) de andere partij zijn onderneming staakt of liquideert.
9.4. XLdomein.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te beëindigen, indien Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
9.5. Na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zullen alle door Opdrachtgever aan XLdomein.nl verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. XLdomein.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van XLdomein.nl in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van XLdomein.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
(b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
(c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.2. De totale aansprakelijkheid van XLdomein.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
10.3. Aansprakelijkheid van XLdomein.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade door aanspraken van afnemers van Opdrachtgever is uitgesloten.
10.4. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van XLdomein.nl of diens leidinggevenden.
10.5. XLdomein.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van diensten en producten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur of storingen veroorzaakt door storingen bij toeleveranciers.
10.6. Iedere aansprakelijkheid van XLdomein.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever XLdomein.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en XLdomein.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij XLdomein.nl partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar XLdomein.nl gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Wijzigingen van de algemene voorwaarden

12.1. XLdomein.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
12.2. Wijzigingen treden in werking één (1) maand na bekendmaking aan Opdrachtgever, tenzij in de bekendmaking een andere termijn is vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
12.3. XLdomein.nl is bevoegd om in dringende gevallen de algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever

een opzeggingsrecht heeft.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen XLdomein.nl en Opdrachtgever in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
13.2. De administratie van XLdomein.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door XLdomein.nl verrichte leveringen.
13.3. XLdomein.nl heeft het recht de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij in geval van fusie of overname.
13.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst of de rechten en verplichtingen daaruit, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XLdomein.nl aan een derde over te dragen.


Met deze voorwaarden wil XLdomein.nl duidelijkheid bieden over wederzijdse rechten en plichten, aansprakelijkheid en manieren om geschillen op te lossen, met als doel een gezonde en rechtvaardige zakelijke relatie met haar klanten te waarborgen.

XLDOMEIN.NL is een onderdeel van XTRASIGN WEBDESIGN
Ingeschreven bij K.V.K te Hoorn onder nummer: 89457110